Ushbu fan 4 bosqich Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji ta'lim yo'nalishi talabalari uchun 8-semestrda o'qitishga mo'ljallangan