303-STKLUF(iqt)

 “Оқова сувларни оқизиш” фани мазмунига муҳандислик коммуникация тизимларини самарадорлигини ошириш учун зарур бўлган канализация бўйича фан ва техниканинг сўнги ютуқларини татбиқ этиш масалалари киритилган.

Фанни ўқитишдан максад – бакалаврларда шаҳар ва саноат корхоналарда ҳосил бўладиган оқова сувларни оқизиш, тозалаш ва чўкмаларга ишлов бериш усуллари, ишлатиладиган иншоотларнинг тузилиши, турлари, ишлатилиш қўлами, ҳисоблаш асослари ва уларни муайян шароитларга мос ҳолда танлаш усуллари бўйича йўналиш профилига мос билим, кўникма ва малака шакллантиришдир.

Фаннинг вазифаси – бакалаврга оқова сувнинг таркиби ва хоссалари, оқова сувларни оқизиш, тозалаш ва чўкмаларга ишлов бериш усуллари, тозалаш иншоотларнинг тузилиши, турлари, ишлаш назарияси, ҳамда маълум тозалаш тизим шароитлар учун улардан муносибларини танлаб ҳисоблашга ўргатишдан иборат.


302-MKQ (stk), 301-STKLUF, 302-STKLUF, 303-STKLUF(iqt)

Fanni o‘qitishdan maqsad – talabalarda muhandislik tizimlaridagi maxsus jihozlarini montaj qilishda va ishlatishda qo‘llaniladigan suv, havo va gaz uzatish stansiyalarining maxsus jihozlari montaji, turlari, tuzilishi, ishlatilish ko‘lami, hisoblash asoslari va ularni muayyan sharoitlarga mos holda tanlash usullari, chet el firmalarida ishlab chiqarilayotgan zamonaviy, ixcham va qulay nasos, gidromashinalar kompressorlar va ventilyatorlarni o‘rganish, ularni yangi loyihalarga tadbiq etish bo‘yicha ta’lim yo‘nalishi profiliga mos bilim, ko‘nikma va malakasini shakllantirishdir.

Fanning vazifasi - talabalarga suv, havo va gaz uzatish stansiyalarining maxsus jihozlari montajining ishlatish nazariyasini, turlari va tuzilishini hamda berilgan qurilish maydoni va foydalanish sharoitlari uchun ular orasidan moslarini to‘g‘ri tanlashga o‘rgatishdan iborat.


302-MKQ (stk), 301-STKLUF, 302-STKLUF, 303-STKLUF(iqt) гуруҳи талабалари учун 

Бу фанни ўқитишдан максад – бакалаврларда шаҳар ва саноат корхоналарда ҳосил бўладиган оқова сувларни оқизиш, тозалаш ва чиқиндиларга ишлов бериш усуллари, ишлатиладиган иншоотларнинг тузилиши, турлари, ишлатилиш кўлами, ҳисоблаш асослари ва уларни муайян шароитларга мос холда танлаш усуллари бўйича йўналиш профилига мос билим, кўникма ва малака шакллантиришдир.

Фаннинг вазифаси – бакалаврга оқова сувнинг таркиби ва хоссалари, оқова сувларни оқизиш, тозалаш ва чўкмаларига ишлов бериш усуллари, тозалаш иншоотларнинг тузилиши, турлари, ишлаш назарияси, ҳамда маълум тозалаш тизим шароитлар учун улардан муносибларини танлаб ҳисоблашга ўргатишдан иборат.